Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Enkätsvar Helsingborg

Helsingborg

I Helsingborg har Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna svarat på vår enkät. Övriga partier i kommunen har fått enkäten men inte svarat på den.

  1. Vegetarisk mat i kommunal verksamhet

Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att vegetariskt ska bli norm i skolor och andra kommunala verksamheter?

Ja: Miljöpartiet, Vänsterpartiet

Nej: Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna

Kommentarer

Centerpartiet: Centerpartiet vill ha närodlad klimatsmart mat i våra skolor, vårdboenden och andra kommunala verksamheter. Vi tycker att vegetariskt alltid ska erbjudas. Allt kött ska vara producerat enligt svenska djurskyddsregler.

Socialdemokraterna: Vi kommer däremot att arbeta för att både djurhållningen blir bättre och att vegetarisk mat blir en lika självklar del på matsedeln som fisk och kött.

Vänsterpartiet: Inte på en gång men en gradvis förändring

Miljöpartiet: Vi gröna anser att en växtbaserad kost ska utgöra basen i varje måltid; växtbaserat ska vara norm.

Liberalerna: Varje dag serveras vegetariskt alternativ i Helsingborgs kommunala skolor. Mängden kött är i övrigt liten. Det är eleverans val av mat som styr det som serveras. Om efterfrågan på kött upphör kommer också kött sluta att serveras. Men idag önskar elever i den kommunala skolan att det finns kött på matsedeln. I Helsingborg går cirka hälften av eleverna på fristående skolor. Om vilken mat elever på fristående skolor äter saknas uppgift

  1. Begränsning av fyrverkerier

Kommer ert parti att arbeta för en begränsning av användandet av fyrverkerier?

Ja: Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna

Nej: inga

Hur:

Centerpartiet: Höga krav på återförsäljarna och kontinuerlig tillsyn. Den lokala ordningsstadgan är redan idag strikt och behöver efterföljas. Samverkan mellan polis, räddningstjänst och kommun är oerhört viktig i denna fråga. Även här krävs en nationell diskussion för att komma åt problemen med fyrverkerier.

Socialdemokraterna: Redan idag finns det tydliga regler hur och när vi får använda fyrverkerier. Det tycker vi är bra. Vi ser också en potential när det gäller ny ljusteknik som flera andra har använt sig av vid nyårsfirande och det är något som vi gärna tittar närmre på.

Vänsterpartiet: Det måste finnas andra alternativ för att ge människor upplevelser på viktiga firande. Laserbelysning kan vara ett alternativ. Kommunen måste se till att människor följer de reglerna som finns.

Miljöpartiet: Vi vill att användning av fyrverkerier och pyroteknik kraftigt begränsas. Vi ser gärna att kommunen överväger att ta fram egna alternativ, som är vänliga mot både djur och människor, lasershower kan vara ett sådant alternativ.

Liberalerna: Helsingborgs stad har redan i den lokala ordningsstadgan genomfört kraftiga begränsningar och fyrverkerier är tillåtna fåtal timmar nyårsafton på fåtal platser. Problemet är att den lokala ordningsstadgan inte efterlevs. Ett stort problem är den illegala försäljning av fyrverkerier och att vuxna köper ut åt barn och ungdomar.

  1. Se Sambandet

Kommer ert parti att arbeta för att kunskapen om sambandet ska ökas, med utbildning för berörda instanser, så som polis, socialtjänst o.s.v.?

Ja: Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet,

Nej: inga

Kommer ert parti att arbeta för att stödet till kvinnojourer och likvärdig verksamhet ska ökas så att möjlighet att ta hänsyn till och ta emot familjedjur finns?

Ja: Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet,

Nej: inga

Kommentarer

Centerpartiet: Centerpartiet har inte tagit ställning i frågan om ett ökat stöd till kvinnojourer gällande specifikt mottagande av familjedjur. Centerpartiet vill dock öka stödet till de viktiga kvinnojourerna för att de ska kunna utveckla sin verksamhet för att kunna ta emot och stötta fler utsatta. Det finns många viktiga parametrar i detta arbete, och ytterst är det kvinnojourerna själva som vet bäst vilka insatser de bör använda sina resurser till.

Socialdemokraterna: Mäns våld mot kvinnor är en av samhällets mest kostsamma utgifter och för oss som parti kommer vi alltid att prioritera kunskap som ger oss insyn i hur vi kan arbeta för att motverka våld, det gäller all typ av våld.

Miljöpartiet: Miljöpartiet vill att det ska bli möjligt för bland annat personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att anmäla djurskyddsproblem till djurskyddskontrollmyndigheterna och till polisen. Det åligger dock den som är ansvarig för jourverksamheten att avgöra på vilket sätt och i vilken omfattning det i så fall kan ske.

Liberalerna: Det är riktigt att förövare hotar att skada och även skadar ett älskat djur i syfte att komma åt någon annan person. Det bästa skyddet för djuren är att förövaren döms och sätts i fängelse så att den som varit utsatt får sin frihet och därmed även kan ta hand om sitt djur. Det är det skyddade boendet som måste få avgöra om det har möjlighet att även ta emot ett djur. Det finns inga förslag på att Helsingborgs stad med skattemedel ska gå in och finansiera omsorg om sällskapsdjur. Däremot är det en utmärkt verksamhet för den frivilliga sektorn.

  1. Hemlösa katter

Kommer ert parti arbeta för att ge kommunalt stöd till organisationer som jobbar med hemlösa katter?

Ja: Vänsterpartiet, Miljöpartiet

Nej: Liberalerna

Kommer ert parti att arbeta för att det ska ske ett kommunalt finansierat kastreringsarbete enligt metoden TNR-M?

Ja: Miljöpartiet

Nej: inga

Kommentarer

Centerpartiet och Socialdemokraterna i Helsingborg meddelar att de inte har tagit ställning i frågan.

Vänsterpartiet: Vi kommer att vara positiva till bra metoder för att undvika att vilda katter avlivas.

Miljöpartiet: Regeringen har föreslagit att om det inte går att hitta en person som är ansvarig för katten så ska länsstyrelsen bli skyldig att ingripa. Det är en förändring i lagstiftningen som är positiv. Förändringen kan dock påverka kommunens roll och ansvar avseende kommunalt stöd till organisationer som arbetar med frågan. Vi är positiva till att kommunen arbetar med kastreringsarbete men vi vill inte låsa oss vid en särskild metod. Dessutom har regeringen har föreslagit att om det inte går att hitta en person som är ansvarig för katten så ska länsstyrelsen bli skyldig att ingripa. Det innebär att ansvaret kan hamna på staten och då får inte kommunen gå in och tar över arbetet.

Liberalerna: När det gäller förslag för att begränsa antalet hemlösa katter för att minska lidande för djuren är vi öppna för alla bra förslag till lösningar.